Swenska


Mångfald

För mig är konst och kultur inte bara kalkylerbara ekonomifaktorer. Först och främst leder de till framsteg och utökad medvetenhet. De är näring för själen, ger fantasin vingar och bryter ner barrierer. Genom konstens oändliga frihet är den det demokratiska och pluralistiska samhällets manande och varnande röst.

Även det är en grundläggande målsättning av Europäiska Unionen!Ansvar

I utskotten och delegationerna engagerar jag mig för specifika ämnen och försöker att uppnå förändringar.

Utbildning: Vidare- och utbildning

Medier: obegränsad tillgång till nya medier och teknologier    för alla

Idrott: excessiv kommers, idrott, bekämpning av doping

Ungdom: utbyte kommunikation medvetenhet för ett    gemensamt Europa

Äldre människo:livskvalitet värdighet Europa för alla    åldersgrupper

 


Jämställdhet

Sedan 1957 är jämställdheten i EU-avtalet stadgad, men är än idag bara delvis förverkligat. Kvinnor tjänar vid likvärdigt arbete i EU-snitt fortfarande 30% mindre än män.

Därför är gender mainstreaming en huvudtema i mitt arbete i kvinnoutskottet. Med detta menas jämställningen av kvinnor och män måste redan från början vara integrerat i alla affärsområden och i alla faser. Det betyder lika hög lön för likadant arbete, likvärdiga karriärsmöjligheter, likvärdig fördelning i nyckelpositioner och politiken.Chanser

Europäiska Unionen kommer att utvidgas med 12 stater de närmaste åren. EU utvidningen är inget äventyr. Den är väl förberedd och står på ett stadigt fundament. Central- och Östeuropas kandidatländer genomför mellan 50 och 70% av exporten till EU. De senaste åren har EU ett högre handelsöverskott med kandidatländerna än vi har beviljat offentliga medel till dessa länder.

“Men det handlar om mer: östexpansionen ger den historiskt unika chansen att skapa fred och stabilitet i hela Europa. Dessutom öppnar det nya, stora möjligheter i allas liv. Som medlem i ungerska och rumänska delegationen, deltar jag aktivt i denna utveckling.”Gemenskap

Europäiska Unionen är förnärvarande en sammanslutning av 15 medlemsstater som präglas och gestaltas av 370 miljoner människor. Medborgarna röstar var femte år Europäiska parlamentet, som består av 626 ledmoter, varav 21 kommer från Österrike (7 SPE). Det är världens största multinationella parlament. Tillsammans med ministerrådet och kommisionen bilder de EU:s tre politiska pelare. Parlamentets befogenheterna utökas ständigt. Ledamoterna är även ansvariga för politiska övervakningen och demokratiska kontrollen av Europäiska Kommisionen. De påverkar bestämmelser och finanseringsprogram som förverkligas i hela EU.


Visioner

EU:s målsättningar


Gemensam fungerande marknad

Gemensama sociala bastjänster och social    jämställdhet

Ekonomisk tillväxt och sysselsättning

Ansvar för miljön genom bindande ekologiska     åtgärder

Berika varandra genom kulturella och     konstnärliga möten


„Detta är förutsättningarna för att nå fred, social säkerhet, ren miljö och rättvisa på vår kontinent.”